Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konstanta plynová univerzální
odpovídá hodnotě měrné plynové konstanty daného plynu vynásobené jeho relativní (poměrnou) molekulovou hmotností. Hodnota univerzální plynové konstanty R* = 8,314 J.K–1.mol–1, je stejná pro všechny ideální plyny a odpovídá součinu Avogadrova čísla a Boltzmanovy konstanty.
angl: universal gas constant slov: univerzálna plynová konštanta něm: universelle Gaskonstante f rus: универсальная газовая постоянная  1993-a3
podpořila:
spolupracují: