Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aproximace semigeostrofická
méně zjednodušující alternativa kvazigeostrofické aproximace, kde jsou lokální časová změna a gradient složek rychlosti větru nahrazeny lokální časovou změnou a gradientem složek rychlosti geostrofického větru. Semigeostrofická aproximace tedy předpokládá nulové zrychlení ve vert. směru a uvažuje advekci geostrofickými i ageostrofickými složkami proudění. Prostřednictvím specifické transformace souřadnic lze dosáhnout zjednodušeného tvaru základních rovnic, podobného jako v případě kvazigeostrofické aproximace. Semigeostrofická aproximace je vhodná pro analýzu atmosférických front a výrazných cyklonmezosynoptickém měřítku. Viz též vítr ageostrofický.
angl: semigeostrophic approximation; slov: semigeostrofická aproximácia; něm: semigeostrophische Aproximation f, semigeostrophische Aproximation f; fr: approximation semi-géostrophique f, approximation quasi-géostrophique f  2014
podpořila:
spolupracují: