Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona nízká
anticyklona malého vert. rozsahu, kterou je možné pozorovat jen ve spodní části troposféry, nepřesahující izobarickou hladinu 500 hPa (zhruba ve výšce kolem 5,5 km). Mezi nízké anticyklony patří především studené arktické a antarktické anticyklony, zimní kontinentální anticyklony nad Sev. Amerikou a Asií, jakož i postupující anticyklony v počátečním stadiu vývoje.
angl: low-level anticyclone; slov: nízka anticyklóna; něm: flache Antizyklone f; fr: anticyclone thermique m; rus: низкий антициклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: