Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fronta klimatologická
prům. sezonní nebo charakteristická geogr. poloha hlavních atmosférických front, popř. frontálních zón v určité oblasti, zpravidla v místech max. tlakového gradientu mezi klimatickými akčními centry atmosféry. Klimatologické fronty se znázorňují na klimatologických mapách, na rozdíl od reálných atm. front zakreslovaných do synoptických map. Klimatologické fronty se rozpadají na větve, např. polární klimatologická fronta se dělí na atlantickou polární frontu, středomořskou polární frontu aj. Viz též klasifikace klimatu Alisovova.
angl: climatological front; slov: klimatologický front; něm: klimatologische Front f; fr: front climatologique m; rus: климатологический фронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: