Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo zjevné
1. syn. entalpie;
2. méně vhodné označení členu reprezentujícího v rámci tepelné bilance zemského povrchu přenos tepla od země do atmosféry turbulentní výměnou.
angl: sensible heat; slov: zjavné teplo; něm: fühlbare Wärme f, sensible Wärme f; rus: активная теплота, ощутимая теплота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: