Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

windprofiler
automatický bezobslužný přístroj k měření směru a rychlosti větru ve vertikálním profilu sahajícím od výšky 100–200 m do několika kilometrů. V principu se jedná o dopplerovský radar, který používá 5 paprsků, jeden vertikální a 4 ortogonální, odkloněné 15° od vertikály. Cílem, odrážejícím část vyslaného elektromagnetického vlnění zpět k anténě, jsou turbulentní nehomognity ve vzdušném proudění. Přístroj je schopen měřit jak horizontální, tak vertikální složku větru. Frekvence odraženého signálu se měří v intervalech odpovídajících času, za který se odražený signál vrátí z požadované výšky. Radar může být doplněn akustickým systémem, který umožňuje měřit výškový profil teploty vzduchu. Zvuk o frekvenci 2–3 kHz vyslaný systémem reproduktorů a šířící se směrem vzhůru, je v tomto případě cílem pro vertikální radarový paprsek. Z posunu frekvence odraženého signálu se vypočítává rychlost šíření zvuku a z té potom virtuální teplota vzduchu. Používá se výhradně označení přístroje z angličtiny.
angl: windprofiler; slov: windprofiler; něm: Wind Profiler m  2016
podpořila:
spolupracují: