Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

promrzání půdy
tuhnutí půdního roztoku při poklesu teploty pod jeho bod mrznutí. Hloubka promrzání půdy závisí kromě intenzity mrazů a doby jejich trvání na vlastnostech a způsobu obdělávání půdy, na jejím pokrytí sněhovou pokrývkou, vegetací apod. Z hlediska promrzání půdy rozeznáváme teplotní režimy půd, které mohou být nepromrzající, sezónně promrzající nebo dlouhodobě zmrzlé, označované jako permafrost. Viz též měření promrzání půdy, teplota půdy.
angl: freezing of soil; slov: premrzanie pôdy; něm: Bodengefrornis f; rus: промерзание почвы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: