Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

potenciál rychlostní
syn. potenciál divergenční – skalární funkce φ, popisující pole divergentního nevírového horiz. proudění v atmosféře, definovaná až na aditivní konstantu vztahy:
vx=φx, vy=φy.
kde vx a vy značí složku x a y rychlosti proudění. Používá se v dynamické meteorologii k vyjádření nevírových složek rychlosti proudění zejména ve vztazích odvozených z pohybových rovnic.
slov: rýchlostný potenciál; něm: Geschwindigkeitspotential n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: