Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zákon Amagatův–Leducův
zákon, podle něhož objem směsi ideálních plynů je při daném tlaku a dané teplotě roven součtu dílčích objemů jednotlivých složek směsi. Zákon Amagatův–Leducův se využívá v termodynamice atmosféry. Viz též zákon Daltonův.
angl: Amagat-Leduc law slov: Amagatov a Leducov zákon něm: Amagat-Leducsches Gesetz n rus: закон Амагата-Ледука  1993-b1
podpořila:
spolupracují: