Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

událost povětrnostní sdružená
současný nebo návazný výskyt dvou nebo více nebezpečných meteorologických jevů, které dohromady představují zesílené povětrnostní ohrožení. Mimořádně silný přitom může být pouze jeden nebo dokonce žádný z těchto jevů; v druhém případě stačí ke vzniku ohrožení společné působení jevů. Ty mohou být odlišného typu (např. větrná bouře a silné sněžení), nebo může jít o sérii stejných jevů (např. srážkových epizod). Případné účinky se pak mohou kaskádovitě zesilovat.
Jako sdružená povětrnostní událost je někdy označena jakákoliv, i náhodná kombinace meteorologických jevů (např. sucha a větrné bouře). V užším smyslu je za sdruženou událost považována jen taková dvojice nebo skupina jevů, které jsou navzájem statisticky závislé, takže pravděpodobnost jejich současného výskytu je větší než prostý součin pravděpodobností jednotlivých jevů. Mezi takové události patří např. kombinace sucha a vln veder nebo skupiny projevů určitého druhu bouří.
angl: compound weather event; slov: združená poveternostná udalosť  2020
podpořila:
spolupracují: