Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nadir
1. bod na průsečíku nebeské sféry s polopřímkou vedenou z místa pozorovatele dolů, kolmo k horizontální rovině. Protilehlý bod se nazývá zenit.
2. v družicové meteorologii syn. pro poddružicový bod.
Termín pochází z arabského naẓīr „protilehlý, protější“, zde ve smyslu naproti zenitu.
angl: nadir; slov: nadir; něm: Nadir m  2014
podpořila:
spolupracují: