Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mikrometeorologie
část meteorologie, jež pojednává o met. dějích v měřítku 1 km a méně. Jde o děje charakterizované přítomností vírových pohybů v atmosféře s osami rotace v obecné poloze a s poloměry nejvýše řádu stovek m. Zvláštní pozornost je v mikrometeorologii věnována studiu toků látek a energie mezi aktivními povrchy (např. půdou, vegetací a jejími složkami, vodním povrchem) a atmosférou. Součástí mikrometeorologie v širším smyslu je mikroklimatologie. Viz též makrometeorologie, mezometeorologie, eddy kovarianční systém.
Termín se skládá z řec. μικρός [mikros] „malý“ a slova meteorologie.
angl: micrometeorology; slov: mikrometeorológia; něm: Mikrometeorologie f; rus: микрометеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: