Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

eddy kovarianční systém
název pro zařízení, které zjišťuje turbulentní toky např. hybnosti, tepla, vodní páry, popř. znečišťujících příměsí v přízemní vrstvě atmosféry. Je tvořeno několika čidly, zpravidla ultrazvukovým (akustickým) anemometrem a analyzátorem plynů nebo aerosolu, které pracují s frekvencí vzorkování řádově 101 Hz a z jejichž výstupních signálů jsou pomocí počítače vyhodnocovány požadované údaje.
angl: eddy covariance system; slov: eddy kovariančný systém; něm: Eddy-Kovarianz-Methode f, Eddy-Kovarianz-Anlage f; fr: système de covariance des turbulences m  2014
podpořila:
spolupracují: