Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření ozonu
určení množství ozonu v určitém bodě, vrstvě nebo hladině atmosféry. Nejčastěji se jedná o měření koncentrace ozonu v přízemní vrstvě atmosféry (parametr znečištění ovzduší), měření celkového množství ozonu v jednotkovém sloupci atmosféry (tloušťka ozonové vrstvy) nebo měření vertikálního profilu koncentrace ozonu (profil ozonové vrstvy). Celkový obsah ozonu v atmosféře se většinou měří Dobsonovým nebo Brewerovým spektrofotometrem a vyjadřuje se v Dobsonových jednotkách. Vert. rozložení ozonu v atmosféře se měří především pomocí balonových elektrochemických ozonových sond a ozonovými lidary. K určení prostorového rozložení ozonu v atmosféře se používají i meteorologické družice.
angl: ozone measurement slov: meranie ozónu rus: измерение озона něm: Ozonmessung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: