Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křivka vypařování
syn. křivka výparu, křivka nasycených par – křivka na fázovém diagramu, která představuje rozhraní mezi plynnou a kapalnou fází sledované látky (v met. mezi vodní párou a kapalnou vodou). Fázový diagram vody prochází trojným bodem a určuje podmínky, za nichž je vodní pára a kapalná voda v termodynamické rovnováze. Směrem od trojného bodu k vyšším teplotám končí v kritickém bodě, směrem k nižším teplotám odpovídá přechlazené vodě. Viz též Clausiova a Clapeyronova rovnice.
angl: vapor-pressure curve, vaporization phase boundary něm: Verdunstungskurve f slov: krivka vyparovania  2017
podpořila:
spolupracují: