Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aproximace Boussinesqova
1. aproximace spočívající v uplatnění konceptu turbulentní vazkosti v teorii turbulentního proudění;
2. aproximace používaná při modelování atm. turbulence a konvekce. Představuje zjednodušení příslušných modelových rovnic, kdy se změny hustoty vzduchu uvažují pouze v tom členu rovnic, který představuje vztlakovou sílu, zatímco jinak se hustota vzduchu považuje za konstantní veličinu.
angl: Boussinesq approximation; slov: Boussinesqova aproximácia; něm: Boussinesq-Approximation f, Boussinesq-Approximation f; fr: approximation de Boussinesq f; rus: приближение Буссинеска  2014
podpořila:
spolupracují: