Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona vysoká
anticyklona, která zasahuje nejméně do horních vrstev troposféry nebo až po tropopauzu. Vysoká anticyklona je teplá v celém svém vert. rozsahu a má uzavřenou cirkulaci i nad izobarickou hladinou 500 hPa, ležící zhruba ve výšce 5,5 km. K vysokým anticyklonám patří subtropické anticyklony a postupující anticyklony ve stadiu stabilizace.
angl: high anticyclone; slov: vysoká anticyklóna; něm: Hochreichende Antizyklone f; rus: высокий антициклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: