Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

povodeň maximální pravděpodobná
(PMF, z angl. Probable Maximum Flood) – odhad velikosti návrhové povodně stanovený na základě hodnoty pravděpodobné maximální srážky pro dané povodí a trvání srážky. V některých zemích se PMF používá při posuzování nových i stávajících vodních děl a jejich kapacitních, stavebních a odtokových vlastností.
angl: probable maximum flood (PMF); slov: maximálna pravdepodobná povodeň; něm: wahrscheinlich maximales Hochwasser n  2018
podpořila:
spolupracují: