Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

homogenita klimatologických řad
vlastnost klimatologických řad spočívající v tom, že tyto řady reagují jen na přirozenou variabilitu počasí a klimatu, nikoliv na změny v umístění meteorologické stanice, v expozici meteorologických přístrojů a jejich typu, v metodice a termínech pozorování aj. V homogenních klimatologických řadách se rovněž neprojevují změny mikroklimatu, mezoklimatu, resp. místního klimatu, které mohou vznikat v důsledku změn zástavby nebo vzrůstu stromů v nejbližším okolí met. stanice, růstu města, industrializace oblasti apod. Posouzení homogenity klimatologických řad, které je předpokladem úspěšné aplikace klimatologického materiálu, se provádí numerickými nebo graf. metodami.
angl: homogeneity of climatic series; slov: homogenita klimatologických radov; něm: Homogenität von klimatologischen Beobachtungsreihen f; rus: однородность климатологических рядов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: