Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ekvipluva
izolinie spojující místa se stejným pluviometrickým koeficientem. V principu je totožná s izomerou.
První použití ekvipluv je doloženo v díle franc. klimatologa A. Angota z r. 1895, nicméně termín zavedl až B. C. Wallis v r. 1914. Termín se skládá z lat. aequus „stejný“ a pluvia „déšť“.
angl: equipluve; slov: ekviplúva; něm: Equipluve f; fr: équipluve f, isomère f; rus: изомера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: