Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlnění kouřové vlečky
jeden z tvaru kouřové vlečky. Pro vlnění kouřové vlečky je příznačný kruhový nebo eliptický průřez vlečky ve směru kolmém na její podélnou osu. Vlečka má tvar protáhlého kužele s téměř vodorovnou osou. Vlnění kouřové vlečky je charakteristické pro počasí s mírným až silným větrem a s mírně stab. teplotním zvrstvením ovzduší v celé vrstvě, v níž se vlečka šíří. Rozptyl exhalací je v tomto případě působen v rozhodující míře nevelkými víry při mechanické turbulenci. Vlnění je nejběžnějším tvarem kouřové vlečky, může se vyskytovat v kterékoli části dne a roku.
angl: coning; slov: vlnenie dymovej vlečky; něm: coning n, konische Rauchfahne f; rus: конусообразный факел, конусообразный шлейф загрязнений  1993-a1
podpořila:
spolupracují: