Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlastnosti vzduchových hmot konzervativní
vlastnosti, které se v průběhu času nemění, resp. mění se tak pomalu, že po jistý časový interval jejich číselná hodnota charakterizuje danou vzduchovou hmotu. Za konzervativní pokládáme v praxi takové vlastnosti, které min. podléhají vnějším vlivům a změnám při adiabatických dějích. Ve volné atmosféře k nim počítáme např. izobarickou ekvivalentní poenciální teplotu, méně už potenciální teplotu a dále měrnou vlhkost vzduchu, u zemského povrchu např. teplotu rosného bodu.
angl: conservative air masses feature slov: konzervatívne vlastnosti vzduchových hmôt něm: konservative Eigenschaften von Luftmassen f/pl rus: консервативные свойства воздушной массы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: