Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

theta-systém
syn. soustava souřadnicová Θ –  pravoúhlá souřadnicová soustava se zobecněnou vertikální souřadnicí, kde tato souřadnice vyjadřuje potenciální teplotu Θ. Kvazihorizontální osy x a y leží ve zvolené izentropické hladině a vert. osa je orientována ve směru nárůstu potenciální teploty. Theta-systém je vhodný pro studium adiabatických dějů za předpokladu vertikální stability atmosféry. Viz též PV thinking.
angl: Θ coordinate system, Θ system; slov: theta systém; něm: Theta-System n; rus: система кoординат тета (Ѳ)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: