Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorie cyklogeneze divergenční
teorie, podle níž cyklony vznikají a prohlubují se v důsledku rozbíhavosti čili difluence proudnic ve stř. troposféře, a anticyklony v důsledku sbíhavosti čili konfluence proudnic. V praxi byly pro tyto účely používány mapy absolutní topografie 700 hPa a 500 hPa. Divergenční teorii cyklogeneze vypracoval něm. meteorolog R. Scherhag v r. 1933, z hlediska současných poznatků je již překonána.
angl: divergence theory of cyclogenesis; slov: divergenčná teória cyklogenézy; něm: Divergenztheorie der Zyklogenese f, Sherhag-Theorie der Zyklogenese f; rus: дивергентная теория циклогенеза, дивергентная теория циклонообразования  1993-a1
podpořila:
spolupracují: