Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aktinograf
v současnosti již nepoužívaný registrační aktinometr zaznamenávající časový průběh přímého slunečního záření.
Termín se skládá z řec. ἀκτίς [aktis, gen. aktinos] „(sluneční) paprsek, záře“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: actinograph; slov: aktinograf; něm: Aktinograph m; fr: actinographe m; rus: актинограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: