Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktinograf
v současnosti již nepoužívaný registrační aktinometr zaznamenávající časový průběh přímého slunečního záření.
Termín se skládá z řec. ἀκτίς [aktis, gen. aktinos] „(sluneční) paprsek, záře“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: actinograph slov: aktinograf něm: Aktinograph m fr: actinographe m rus: актинограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: