Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

agrometeorologie
syn. meteorologie zemědělská – obor aplikované meteorologie, který studuje vlivy počasí a klimatu na zemědělství. Poznatků z agrometeorologie se využívá v rostlinné a živočišné výrobě, zejména ve sféře řízení a rozhodování, např. při určování agrotechnických termínů, závlahových dávek nebo ochraně plodin před nepříznivými met. jevy. Cennými met. informacemi pro zemědělce jsou speciální výstupy agrometeorologické předpovědi. Součástí agrometeorologie v širším slova smyslu je agroklimatologie.
Termín se skládá z řec. ἀγρός [agros] „pole“ a slova meteorologie.
angl: agrometeorology; slov: agrometeorológia; něm: Agrarmetorologie f; fr: agrométéorologie f; rus: агрометеорология  1993-a2
podpořila:
spolupracují: