Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

agregace
obecně vzájemné spojování pevných aerosolových částic, ve fyzice oblaků a srážek spojování ledových krystalků při jejich vzájemných nárazech a vznik sněhových vloček. Ve starší odb. literatuře se agregace často zahrnuje pod pojem koagulace.
Termín pochází z lat. aggregatio „přičítání, hromadění“ (od slovesa aggregare „připojit, hromadit“, v němž je obsažena předpona ad- s významem „k, při“ a podstatné jméno grex „stádo, houf“).
angl: aggregation; slov: agregácia; něm: Aggregation f; fr: agrégation f; rus: агрегация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: