Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průměr meteorologického prvku denní
průměrná denní hodnota meteorologického prvku vypočtená z hodnot naměřených nebo pozorovaných v klimatologických nebo synoptických termínech. Podle doporučení WMO se denní průměr met. prvku počítá jako aritmetický průměr hodnot daného prvku měřených v pravidelných intervalech. Na vnitrostátní úrovni se v České republice denní průměry met. prvků počítají jako aritmetické průměry hodnot pozorovaných v termínech 7, 14 a 21 hodin místního času. Prům. denní teplota vzduchu se počítá podle vzorce
T¯=T7 +T14+2T214.
angl: daily (diurnal) mean of meteorological element; slov: denný priemer meteorologického prvku; něm: Tagesmittel des meteorologischen Elementes n; rus: суточное среднее метеорологического элемента  1993-a3
podpořila:
spolupracují: