Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

parametr frontální termální
parametr vhodný pro objektivní frontální analýzu definovaný vztahem:
TFP=-|T |T| T |
První činitel vyjadřuje změnu teplotního gradientu ∇T, druhý činitel pak projekci této změny do směru teplotního gradientu. Termální frontální parametr dosahuje maximální hodnoty v místě největší změny gradientu teploty, typicky tedy v oblasti fronty.
angl: thermal front parameter slov: frontálny termálny parameter něm: termische Frontsparameter m  2015
podpořila:
spolupracují: