Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

terciér
syn. třetihory – vžité označení pro starší část kenozoika, zahrnující období před 66 – 2,588 mil. roků. Zahrnuje dvě periody, paleogén a neogén, na nějž navazuje kvartér neboli čtvrtohory.
angl: Tertiary slov: terciér něm: Tertiär n  2018
podpořila:
spolupracují: