Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

terciér
syn. třetihory – vžité označení pro starší část kenozoika, zahrnující období před 66 – 2,588 mil. roků. Zahrnuje dvě periody, paleogén a neogén, na nějž navazuje kvartér neboli čtvrtohory.
Termín zavedl v r. 1760 it. geolog G. Arduino; pochází z lat. tertiarius „třetí v pořadí, třetího druhu“ (od tertius „třetí“), tedy ve smyslu „třetí geologické období“.
angl: Tertiary; slov: terciér; něm: Tertiär n  2018
podpořila:
spolupracují: