Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hyetogram
viz ombrograf.
Termín vznikl odvozením od termínu hyetograf, analogicky k pojmům telegram a telegraf. Skládá se z řec. ὑετός [hyetos] „déšť“ a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“.
angl: hyetogram; slov: hyetogram; něm: Hyetogramm n; rus: гиeтограмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: