Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

frigorigraf
přístroj pro měření a registraci zchlazování (refrigerace). Je tvořen frigorimetrem, registrátorem množství spotřebované el. energie a dalšími pomocnými zařízeními.
Termín se skládá z lat. frigus (gen. frigoris) „chlad, zima, mráz“ a z řec. komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: frigorigraph; slov: frigorigraf; něm: Frigorigraph m; fr: frigorigraphe m, frigorimètre enregistreur m; rus: фригориграф  1993-a1
podpořila:
spolupracují: