Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

frekvence Bruntova–Vaisalova
jedna z často užívaných charakteristik stabilitních poměrů v atmosféře. Je dána jako
gΘΘz,
kde z značí vertikální souřadnici, g tíhové zrychlení a Θ potenciální teplotu. Při stabilním teplotním zvrstvení má reálnou hodnotu a představuje pak frekvekci kmitů, do kterých by se za předpokladu absence tlumícího vlivu vnitřního tření ve vzduchu dostala vzduchová částice po svém vynuceném vert. vychýlení z hladiny, v níž by se dříve nalézala v rovnováze se svým okolím.
angl: Brunt–Vaisala frequency slov: Bruntova–Vaisalova frekvencia rus: частота Брюнта–Вайсала něm: Brunt-Väisälä-Frequenz f fr: fréquence de Brunt-Vaisala f  2014
podpořila:
spolupracují: