Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fluxmetr
název pro zařízení, které zjišťuje turbulentní toky např. hybnosti, tepla, vodní páry,popř. znečišťujících příměsí v přízemní vrstvě atmosféry. Je tvořeno několika čidly, zpravidla ultrazvukovým (akustickým)anemometrem a analyzátorem plynů nebo aerosolu, které pracují s frekvencí vzorkování řádově 101 Hz a z jejichžvýstupních signálů jsou pomocí počítače vyhodnocovány požadované údaje.
angl: fluxmeter; něm: Fluxmeter n  0000
podpořila:
spolupracují: