Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

drosogram
záznam drosografu.
Termín vznikl odvozením od termínu drosograf, analogicky k pojmům telegram a telegraf. Skládá se z řec. δρόσος [drosos] „rosa“ a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“.
angl: drosogram slov: rosogram fr: drosogramme m rus: росограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: