Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doldrums
Termín byl původně užíván v prostředí mořeplavby jako expresivní označení stavu, kdy plachetnice nemohou plout vpřed vlivem bezvětří nebo kvůli proměnlivému větru. Od 2. pol. 19. stol. je doložen i jako označení oblasti rovníkových tišin, kde k tomuto jevu dochází. Vznikl  zřejmě ze staroangl. dold, pravděpodobně příbuzného s dull „tupý“.
slov: doldrums; něm: tropische Kalmen f/pl; fr: calmes équatoriaux pl, pot au noir m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: