Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čtverec impulsu proudu blesku
důležitý techn. parametr bleskového proudu pro stanovení zahřátí vodiče proudem bleskového výboje. Je dán výrazem
I2dt,
kde I je intenzita proudu bleskového výboje v ampérech a tje čas v sekundách. Podle tohoto parametru se dimenzují průřezy vodičů, tepelná jímavost bleskojistek pro svádění atm. přepětí atd. Udává se čtverec impulsu proudu dílčího výboje blesku n. celkového výboje blesku.
  0000
podpořila:
spolupracují: