Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

číslo Richardsonovo v diferenčním tvaru
veličina označovaná zpravidla Rib, kterou získáme z Richardsonova čísla v gradientovém tvaru nahrazením parciálních derivací podle vertikální souřadnice konečnými diferencemi příslušných veličin na horní a dolní hranici atmosférické vrstvy o konečné tloušťce. Jestliže za dolní hranici vrstvy považujeme zemský povrch, můžeme Rib vztáhnout i k celé tloušťce např. přízemní nebo mezní vrstvy atmosféry.
  0000
podpořila:
spolupracují: