Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo Rayleighovo
parametr Ra charakterizující podobnost z hlediska přenosu tepla prouděním (konvekcí). Lze ho určit ze vzorce
Ra=βgH3 ΔTkν,
kde β značí koeficient teplotní roztažnosti, g tíhové zrychlení, H tloušťku vrstvy tekutiny, resp. vzdálenost mezi stěnami vymezujícími proudění tekutiny, ΔT tomu příslušející rozdíl teplot, k koeficient teplotní vodivosti a ν koeficient kinematické vazkosti dané tekutiny. Viz též kritéria podobnostní.
angl: Rayleigh number slov: Rayleighovo číslo něm: Rayleigh-Zahl f, Rayleigh-Zahl f fr: nombre de Rayleigh m rus: число Релея  2014
podpořila:
spolupracují: