Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

číslo Nusseltovo
bezrozměrný parametr používaný v teorii přenosu tepla a definovaný výrazem
Nu=αlk,
kde α značí koeficient přestupu tepla, k koeficient tepelné vodivosti a l je vhodně zvolená délka. V meteorologii se používá při modelování přestupu tepla mezi zemským povrchem a atmosférou, atmosférickými částicemi a okolním vzduchem apod. Viz též kritéria podobnostní.
angl: Nusselt number; slov: Nusseltovo číslo; něm: Nusselt-Zahl f; fr: nombre de Nusselt m; rus: число Нуссельта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: