Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Magnusův
empir. vzorec pro závislost tlaku nasycené vodní páry es nad rovinným vodním povrchem na teplotě vzduchu. Má tvar:
es=es0 107,45T235+T,
kde es0 = 6,10 hPa je tlak nasycené vodní páry při 0 °C a T teplota vzduchu ve °C. Z Magnusova vzorce vyplývá, že tlak nasycené vodní páry je funkcí pouze teploty vzduchu. Vzorec je použitelný i pro přechlazenou vodu. Viz též vztah Thomsonův.
angl: Magnus formula; slov: Magnusov vzorec; něm: Magnus-Formel f; rus: формула Магнуса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: