Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška sněhu průměrná
klimatologická charakteristika sněhových poměrů místa, popř. oblasti, definovaná pro určitý měsíc jako součet hodnot výšky celkové sněhové pokrývky v daném měsíci dělený počtem všech dní příslušného měsíce. Tuto charakteristiku nelze zaměňovat s průměrnou výškou sněhové pokrývky.
slov: priemerná výška snehu; něm: mittlere Schneehöhe f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: