Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vliv směsi znečišťujících látek na živé organismy
směs látek znečisťujících ovzduší působí na organismy často jinak, než by odpovídalo prostému součtu vlivu jednotlivých znečisťujících látek. Rozlišuje se:
1. synergismus – směs znečisťujících látek má zvýšené účinky oproti aditivnímu působení neboli sčítání vlivu jednotlivých znečisťujících látek;
2. potencializace – směs znečisťujících látek má výraznější účinky než součet účinků izolovaně působících znečisťujících látek, přičemž některá ze znečisťujících látek sama o sobě nemá žádný vliv, nebo má zcela jiný vliv než při působení ve směsi;
3. aditivní účinek jednotlivých znečisťujících látek;
4. antagonismus – vliv směsi znečisťujících látek je menší než aditivní účinek izolovaně působících znečisťujících látek.
angl: influence of pollutant mixture on living organisms; slov: vplyv zmesi znečisťujúcich látok na živé organizmy; něm: Einfluss von schädlichen Beimengungen auf lebendige Organismen m; rus: воздействие смеси вредных примесей на живые организмы  1993-b3
podpořila:
spolupracují: