Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cejchování
dříve používaný termín pro kalibraci meteorologických přístrojů.
Termín je odvozen od slova cejch, které pochází z něm. Zeichen „znamení, značka“.
angl: calibration, test; slov: ciachovanie; něm: Eichung f, Kalibration f, Prüfung f, Test m; fr: étallonage m, calibration f; rus: калибровка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: