Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tautochrona
bioklimatologii křivka znázorňující vertikální profil teploty půdy nebo vertikální profil teploty vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry, příp. obojí dohromady v jednom časovém okamžiku. Zakreslením většího počtu tautochron lze znázornit změny příslušného vertikálního profilu během dne.
Termín v bioklimatologickém smyslu zavedl něm. meteorolog W. Bezold v r. 1892. Pochází z řec. ταὐτός [tautos] „týž“ a χρόνος [chronos] „čas“, zde ve smyslu stejný čas měření.
slov: tautochrona; něm: Tautochrone f; rus: тавтохрона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: