Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém smogový výstražný regulační
vydávání informací o očekávaném výskytu mimořádně vysokých imisí škodlivin v určité oblasti, které se provádí podle pevného řádu. Infomace jsou podkladem pro pasivní nebo aktivní nouzová opatření, jakými jsou např. omezení vycházení citlivých osob, regulace emisí, zvýšení teploty exhalací, a tím i vznosu kouřové vlečky. Informace se vydávají zpravidla na základě předpovědi met. podmínek rozptylu příměsí a dosažení určité mezní úrovně znečištění ovzduší v dotyčné oblasti.
angl: imission warning system  0000
podpořila:
spolupracují: