Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

strmost proudu blesku
časová změna v čele rázové vlny proudu blesku; označuje se di/dt. Je rozhodujícím parametrem proudu blesku při stanovení napětí U na vodičích s vlastní nebo vzájemnou indukčností L podle vztahu
U=L(di dt)
nebo strmosti napěťové vlny na vodičích s vlnovou impedancí Z podle vztahu
dUdt =Zdidt.
angl: rate of rise of lightning current; slov: strmosť prúdu bleskového výboja; něm: Blitzstromsteilheit f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: