Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bright band
vrstva o tloušťce několika stovek metrů, v níž je pozorováno zvýšení radiolokační odrazivosti cca o 5 až 15 dBZ vlivem tání sněhových srážek pod nulovou izotermou. Slouží též jako indikace vrstevnatého charakteru oblačnosti, neboť se nevyskytuje při silných konv. pohybech. V minulosti, při pouze manuálním vyhodnocování radiolokační odrazivosti v černobílé škále světlosti, se u nás používalo také označení světlý pás.
angl: bright band slov: bright-band něm: bright band n fr: bande brillante f rus: яркая полоса  2014
podpořila:
spolupracují: