Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síla gravitační
síla vzájemného přitahování, kterou na sebe působí hmotná tělesa. V gravitačním poli Země lze gravitační interakci poměrně přesně popsat Newtonovým gravitačním zákonem. Gravitační síla F mezi tělesem o hmotnosti m a Zemí o hmotnosti M a při vzdálenosti mezi jejich těžišti r má velikost:
F=κ0mMr2
kde κ0 značí gravitační konstantu. Gravitační síla působící na dané hmotné těleso tedy směřuje do těžiště Země a její velikost klesá s kvadrátem vzdálenosti těžišť tohoto tělesa a Země. Viz též síla zemské tíže.
angl: gravitational force; slov: gravitačná sila; něm: Gravitationskraft f; rus: гравитационная сила  1993-a3
podpořila:
spolupracují: