Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost proudění kritická
rychlost, při níž přechází laminární prouděníproudění turbulentní. V meteorologii se s ní setkáváme např. při fyzikálním modelování procesů v mezní vrstvě atmosféry pomocí aerodyn. nebo viskózních modelů. Viz též turbulence, číslo Reynoldsovo.
angl: critical velocity of flow, critical velocity of streaming; slov: kritická rýchlosť prúdenia; něm: kritische Strömungsgeschwindigkeit f; rus: критическая скорость течения  1993-a2
podpořila:
spolupracují: